Laagste prijsgarantie flevoland Di-za 10:00-17:00

Leveringsvoorwaarden

De onderstaande aankoopvoorwaarden zijn van kracht op elke bestelling gemaakt op de site van 3starsscootmobiel

 

1.Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten van 3starsscootmobiel zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing,het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Van het in deze verkoopwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door 3starsscootmobiel  worden afgeweken,in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken,zoals deze verkoopvoorwaarden,en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van door 3starsscootmobiel worden bedongen,worden evenzeer bedongen ten behoeve van door 3starsscootmobiel ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Deze verkoopvoorwaarden respecteren de rechten van de consument die voort vloeien uit de wet(of de verkoop overeenkomst).

 

2.Aanbiedingen/Overeenkomsten

Alle aanbiedingen van 3starsscootmobiel zijn vrijblijvend en 3starsscootmobiel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen,in het bijzonder wanneer dat op grond van(wettelijke)voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door 3starsscootmobiel.

3starsscootmobiel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden,tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd,deelt polderscooter dit mee binnen tien(10)werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3tarsscootmobiel heeft het recht de aankoop binnen 10 werkdagen te annuleren,de klant zal in dit geval het eventueel overgemaakte bedrag op zijn of haar rekening retour ontvangen.

3starsscootmobiel zal alleen bestellingen met een geldig afleveradres accepteren.
 
Voor alle prijzen vermeld op onze website geldt onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

3.Bezorging

Alle 3starsscootmobiel artikelen worden doorgaans geleverd binnen 10 werkdagen na ontvangst van betaling(met uitzondering van de feestdagen).

U krijgt per omgaande een bevestiging van de geplaatste order.

Het kan echter voorkomen dat een polderscooter artikel tijdelijk niet in voorraad is.

In dat geval krijgt u zo spoedig mogelijk per email bericht en houdt 3starsscootmobiel uw bestelling aan.

De door 3starsscootmobiel opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schade vergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden,tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.

U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

4.Prijzen en Betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's,inclusief btw 9% en exclusief handeling en verzendkosten,eventuele belastingen of andere heffingen,tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Uw 3starsscootmobiel product is voor verzending betaald d.m.v. telebankieren(i-deal).

 

5.Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over indien het product betaald is aan 3starsscootmobiel,het risico ter zake van de producten gaat reeds in op het moment van aflevering.

 

6.Eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door 3starsscootmobiel geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren

3starsscootmobiel garandeert niet dat de aan u geleverde producten inbreuk maken op enige(ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

7. herroepingsrecht

Na het accepteren van onze verkoop voorwaarden  bij aankoop van een nieuwe scootmobiel kunt u geen beroep doen op uw herroepingsrecht.
Dit in verband met het feit dat onze producten afschrijvings onderhevig zijn en wij in het geval van terugname uw product niet meer als nieuw kunnen beschouwen doordat er aan het serienummer een datum gekoppeld zit en wij in dat geval een in gebruik genomen product moeten terugnemen.
Voor bestellingen die online bij ons worden gedaan o.a. onderdelen en accessoires geldt een retour termijn van 30 dagen.

 

8. Product aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomsten beantwoorden.
Na ondertekening van de aflevering factuur kan er geen aanspraak meer worden gemaakt over elke vorm van schade die u in een later stadium tegenkomt.

 

9. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminken, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolgen van het gebruik van internet of enige andere middelen van communicatie in het verkeer tussen u en 3starsscootmobiel, dan wel tussen 3starsscootmobiel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en 3starsscootmobiel, is 3starsscootmobiel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door 3starsscootmobiel. De communicatie tussen 3starsscootmobiel en de klant zal voornamelijk via e-mail en telefoon plaatsvinden.

 

10. Persoonsgegevens

3starsscootmobiel respecteert en beschermd u privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijk behandeld.

3starsscootmobiel verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden.

 

11. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 3starsscootmobiel in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat 3starsscootmobiel gehouden is tot enige schade vergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maarstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht word verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 3starsscootmobiel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

12. Verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

3starsscootmobiel kan niet waarborgen dat de site van 3starsscootmobiel ononderbroken of foutloos zal functioneren.

 

13.Toepasselijk recht en bevoegde rechten

Op alle rechten,verplichtingen,aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten waarop deze verkoopvoorwaarden,is uitsluitend Nederlands recht en in bepaalde gevallen het Europees recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

14.Garantie

Onder de garantie valt het motorisch en electronisch gedeelte van de scootmobiel.

Uitgesloten van garantie zijn banden,kapwerk en lampjes,bij ontvangst van uw product controleert u de goederen en tekent hiervoor.

Na ontvangst van de goederen kan 3tarsscootmobiel niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schades en/of gebreken.

U dient zich te houden aan de onderhoudsbeurten die door 3tarsscootmobiel zijn voorgeschreven,deze zullen worden genoteerd en worden bijgehouden,mocht u die niet tijdig laten uitvoeren door 3starsscootmobiel dan heeft u geen recht op garantie.

De garantie vervalt als er aan het product door derden spullen worden gedemonteerd,of gerepareerd,of zelf wordt gesleuteld of opvoert.

3starsscootmobiel is niet verantwoordelijk voor opgevoerde producten en bekeuringen,schades en letselschade.

Bij een probleem aan uw scooter dient u tijdig contact met 3starsscootmobiel op te nemen,zodat dit kundig kan worden verholpen,de te vervangen onderdelen vallen in de garantie,arbeid die daarmee gepaard gaat is voor rekening koper.

Maak tijdig een afspraak voor een onderhoudsbeurt hier bent u zelf verantwoordelijk voor.
Geen onderhoud is geen garantie.

3starsscootmobiel geeft u op elk product de standaard fabrieksgarantie.

Heeft u bij ons 3starsscootmobiel  een scootmobiel gekocht en laat u garantie werkzaamheden uitvoeren dan zullen wij u ook geen arbeidtijd rekenen mits beurten regulier zijn uitgevoerd.

Gaat u naar een andere dealer dan is er een omruil garantie van toepassing op onderdelen  die stuk zijn binnen de garantie periode.
Onderdelen die stuk zijn kan die externe dealer ons toesturen ,waarna wij het zullen beoordelen.
Na beoordeling zullen wij de betreffende dealer mits gegrond vervangende onderdelen toesturen.
De arbeidstijd die een externe dealer u rekent komen ten aller tijde voor rekening van u als eigenaar en vallen niet te verhalen op ons scootmobiel.

U koopt een nieuw product en daar zit 2 jaar motorische en electronische fabrieksgarantie op mits onderhoudsbeurten periodiek worden uitgevoerd.

Transportkosten bij garantie werkzaamheden:
Zijn de onderhoudsbeurten regulier uitgevoerd en u woont  "BINNEN" ons werkgebied mobiele service-bussen dan zullen wij hiervoor geen kosten rekenen.
Woont u "BUITEN" ons werkgebied mobiele service-bussen dan zult u voor garantie werkzaamheden,onderhoud en servicebeurten de scootmobiel zelf bij ons moeten aanbrengen in Dronten!
3starsscootmobiel kan niet worden verplicht door een ieder om kosteloos een scootmobiel buiten ons werkgebied mobiele service-bussen op te gaan halen.

SHOWROOM OPEN

  BEL 0684086651.

 

  bijvoorkeur showroom bezoek op afspraak wegens lang durende advies gesprekken                

  buiten showroom tijden kunt ook afspraak inplannen.

 

 KIES UW SCOOTMOBIEL ,ROLLATOR,ROLSTOEL UIT OP ONZE WEBSITE.

 MAAK EEN AFSPRAAK EN WE KOMEN VRIJBLIJVEND EEN DEMONSTRATIE HOUDEN BIJ U THUIS.

 

 

 

RUIM 100 NIEUWE EN 2E HANDS SCOOTMOBIELEN , ROLLATORS , ROLSTOELEN OP VOORRAAD.

 

Bij voorkeur showroom bezoek op afspraak, zodat wij u deskundig advies kunnen geven.

Bel ons gerust op 06 840 86 651 voor een persoonlijk advies of een proefrit in dronten of vrijblijvend bij u thuis.

3 Stars Scootmobiel

De Noord 43

8251 GM Dronten

 
 

                    

Merken.

Officiƫle dealerschappen